Ďakujeme sponzorom

Milí rodičia, starí rodičia, prietelia,

chceme Vám poďakovať za vašu obetavosť a snahu pomôcť našej škôlke (materiálna pomoc - kancelárske potreby a sponzorské dary)

 

 

Naše poďakovanie patrí ZSS Kreatív Klasov pod vedením riaditeľky PhDr. Márii Kóšovej za dlhodobú spoluprácu a pozvanie na spoločenské akcie realizované ZSS Kreatív.

 

 

V neposlednom rade by sa sa chceli poďakovať p. starostovi obce Klasov Jánovi Balázsovi za spoluprácu, všetkým zamestnancom a celému zastupiteľstvu.Patrí Vám veľká vďaka.

 


S úctou a vďakou riaditeľka  a pedagogický kolektív Klasov